Algemeen

Wij waarderen uw interesse in ons assortiment en uw bezoek aan onze website. Gebruik van de site van Banketbakkerij van der Wegen is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

 

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door Banketbakkerij van der Wegen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Banketbakkerij van der Wegen verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door Banketbakkerij van der Wegen worden aangeboden.
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen,
bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van producten of diensten.
Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Banketbakkerij van der Wegen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Banketbakkerij van der Wegen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Banketbakkerij van der Wegen geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Banketbakkerij van der Wegen en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Banketbakkerij van der Wegen.

 

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Banketbakkerij van der Wegen uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Banketbakkerij van der Wegen zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Banketbakkerij van der Wegen aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Banketbakkerij van der Wegen verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Klachten
Banketbakkerij van der Wegen stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Banketbakkerij van der Wegen proberen een passende oplossing te vinden. Gebruik hiervoor info@banketbakkerijvanderwegen.nl.

Copyright © 2021
Alle rechten voorbehouden.
Banketbakkerij J.van der Wegen
Disclaimer
       Ontworpen door: CBO.

Ondersteund door: WordPress. Hosting door: Flexwebhosting.
Naar boven